Iluminátorstvo

Ide o výtvarné, často farebné doplnenie textu v bohoslužobných knihách. Najčastejšie to boli ozdobné iniciály – zväčšené prvé písmená na začiatku kníh a jednotlivých kapitol. 
Hoci iluminácie v bohoslužobných knihách nedosahovali vysokú umeleckú hodnotu, podstatné je, že vznikali v tomto regióne. Za vzor im slúžili staré cyrilské rukopisy, resp. vydané bohoslužobné knihy. 
Iluminátormi boli zväčša mnísi, prípadne vyučení kantori. 

V sninskom regióne sa za najznámejšieho iluminátora a prepisovača kníh považuje kantor („ďak“) Smerekovský z Uliča, ktorý tvoril v polovici 17. storočia. K jeho významným dielam patrí napr. rukopisný Triod z Uliča s ilumináciami z roku 1629. V rámci širšieho okolia medzi najznámejších iluminátorov patril Ivan Jurhasevyč – Skľarskyj (1741, Príkra – 1814, Nevické, Ukrajina). 

V období rokov 2014 – 2015, v rámci projektu „Záchrana cyrilských pamiatok sninského regiónu“, boli zachránené i doteraz neznáme bohoslužobné knihy s ilumináciami. V Triode z roku 1664 sa tak nachádzajú kolbasovské iluminácie – ich autorom by mohol byť vlastník knihy Olexikov Hric, ktorý sa vyučil v malobereznianskom monastieri (Ukrajina). Zo zaniknutej obce Starina zas pochádzajú iluminácie, ktoré sú súčasťou troch bohoslužobných kníh – dvoch Triodov a jedného Apoštola; niektoré z nich z prvej polovice 18. storočia môžu byť dielom bakalára Vasilija zo Stariny (išlo o vzdelaného kantora, ktorý sa spomína v Starine v roku 1725 v marginálnom zázname v evanjeliári z tejto obce; pochádzal zo Sambora a študoval na univerzite v Przemysli). Všetky tri uvedené bohoslužobné knihy so starinskými ilumináciami sa pritom v súčasnosti nachádzajú v Snine. 

Iluminátorstvo je remeslo, ktoré sa na Zemplíne viaže iba k sninskému regiónu. V minulosti sa pravdepodobne rozvíjalo aj v baziliánskom monastieri v Krásnom Brode v medzilaboreckom regióne. 

V rámci výskumu bolo spomínané remeslo historicky zaznamenané v troch obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je toto remeslo zdokumentované v troch obciach sninského regiónu. V Snine, v knižnici PFÚ, sa pritom nachádzajú starinské iluminácie, v Uliči, v knižnici GKFÚ, sú zas uložené kolbasovské iluminácie. Mimo sninský región (SNM – MUK) sú iluminácie z Uliča. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete